Министерство за финансии
Електронски Систем за Пријавување и евиденција на обврски
Напомена:
Неовластен пристап или употреба на овој информационен систем без претходна дозвола
од Министерството за финансии е строго забранет.
Сите права се задржани © 2018 | Министерство за финансии